ALGSOORTEN

 

Enkele foto's:

Draadalg
Draadalg


Draadalg

groene alg
Groene alg


Groenwieren

         
Kiezelwieren


R
oodwieren en Blauwe algen

 Blauwe algenblauwe algen
Blauwe algen

Jukwieren:
Deze algsoort kan zeer fraai van vorm zijn. Er zijn vormen die eruit zien als kruisjes,maantjes,sterretjes. De draadvormige soorten zijn niet zo stevig als overeenkomstige groene algen. Ze kunnen echter hinderlijk worden in het aquaria, omdat de watachtige aanslag op de bladeren van waterplanten deze in hun groei remmen. Enkele soorten geven de voorkeur aan zuur water, bevinden zich vooral in veenwater.
Kiezelwieren:
Door de aquariahouders vanwege hun kleur vaak ten onrechte bruine algen genoemd. Het zijn microscopisch kleine eencellige planten,soms verenigd tot losse draadverbanden of ketens. Ze voeden zich op de mannier van alle groene planten.De kiezelwieren ontbreken in geen enkel soort water.Men kan ze in twee groepen onderscheiden, naar hun leefwijze. De kiezelwieren van de bodem en die uit het plankton. De eerstgenoemde vindt men vooral in ondiep water,waar ze zich vastzetten op een substraat, de andere leven vrij zwevend in de bovenste laag van het zoet water en van de zee. Vele van de bodemvormen zijn beweeglijk. De vermenigvuldiging vindt plaats door deling.
Kiezelwieren ontstaan in donker staande aquaria als aanslag op planten,allerlei vaste voorwerpen. Ze kunnen de planten in hun groei remmen doordat ze de ademhaling en de assimilatie belemmeren. Ze kunnen gemakkelijk onderdrukt worden door het aquaria meer licht te geven.
Blauwe algen - blauwwieren:
In het aquaria lastige, zich snel uitbreidende algen, die blauwgroene tapijten vormen en de bodem, de wanden en de planten kunnen bedekken met een kwalijk riekende sluier. Daar vele blauwe algen een gelei-achtige, voor de vermenigvuldiging dienende stof uitscheiden, vormen ze soms een vieze glibberige massa. De (meestal) blauwgroene kleur is te danken aan een kleurstof. Er komen ook olijfgroene, geelachtige, roodachtige en lichtviolette tinten voor. Dit kan veranderen in afhankelijkheid van het licht. Afzonderlijke cellen kunnen zich inkapselen en als ruststadium droogte en koude doorstaan.
Blauwe algen zijn vrijwel overal aanwezig, wat het optreden van deze algen zelfs in prima verzorgde aquaria verklaart. De algcellen in ruststadium kunnen jarenlang een droogte overleven.  Toepassing van b.v. kienhout en/of lavasteen dat al in een aquarium gebruikt werdt vraagt dan ook extra voorzichtigheid. Zekerheidshalve dient dergelijk materiaal eerst ca. 20 minuten gekookt te worden om eventuele cellen te vernietigen.  Blauwe algen zijn niet gevoelig voor temperatuursschommelingen en evenmin voor een wijziging van de belichting. Waterverontreiniging in al haar vormen zijn de eerste vereisten voor de groei. Daarom kunnen ze met de nodige dosis geluk soms worden verwijderd door een waterverversing.
Bruinalgen:
Op de ruiten zien we ze aanvankelijk alleen maar als een vaal bruine aanslag. Verspreiden ze zich daarna ook op de planten, kienhout dan zien we na korte tijd een heel ander beeld namelijk. dat van een vieze slijmerige, grauwzwarte massa. Evenals veel algsoorten zijn de cellen omgeven door een soort van beschermend slijmlaagje, dit houdt het zweefvuil vast en veroorzaakt het vieze uiterlijk. Voor de planten heeft dit tot gevolg dat de bladgroenkorrels geen licht meer krijgen, zodat de assimilatie sterk verminderd. Na korte tijd heeft deze situatie onvermijdelijk het afsterven van het blad tot gevolg. De bestrijding van deze algsoort vinden we in de eerste plaats in het voorkomen van watervervuiling door een te groot aanbod van organische (van het leven afkomstige) afvalstof. Daarnaast is hier de factor licht van belang. Zodra we eerder genoemde vaalbruine aanslag op de ruiten zien, is er op die plaats ook te weinig licht. Het opvoeren van de hoeveelheid licht zal de diatomaeeén terugdringen of doen verdwijnen. Uiteraard dienen we dan ook de waterkwaliteit te verbeteren. We bedenken ook dat de resten van afgestorven kiezelalgen (bruinalgen) een ideale voedingsbodem voor blauwalgen kunnen zijn. Het zorgvuldig afhevelen van de "afgestorvenen" is daarom aan te raden.
Groenalgen:
In het aquaria hebben we dikwijls te maken met soorten die aan de buitenzijde een slijmlaagje hebben. Dit kan leiden tot een zeer snelle vervuiling en schade aan de door alg bedekte planten. Deze algen kunnen het gevolg zijn van een te felle belichting,doch ook door te veel afval in het water. Groenalgen zijn met algenbestrijdingsmiddelen praktisch niet te bestrijden zonder schadelijke gevolgen voor de waterplanten.
Kogelwieren:
Vooral aan het wateroppervlak in het gehele aquaria kan deze alg tot sterke ontwikkeling komen. De grote hoeveelheid licht die daar dicht bij de lampen aanwezig is, en de warmte,kunnen in korte tijd dikke,geelgroene alglagen doen ontstaan. We doen er verstandig aan deze zorgvuldig te verwijderen voordat de onderste lagen afsterven en het milieu gaan belasten met afvalstoffen.